Starostwo Powiatowe w Rybniku

Stanowisko:
AB
Adres:
3 Maja 31, pok. 121
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 32 422 83 00 (wew. +48 416 13 29, +48 416 13 51, +48 416 13 52)
Faks:
+48 32 422 86 58
Pobierz informację jako: Wizytówka
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Do podstawowych zadań Referatu Architektury i Budownictwa należy:

1. W zakresie spraw architektoniczno – budowlanych:

1) wydawanie decyzji:

a) pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych lub wykonanie robót budowlanych,

b) o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,

c) zatwierdzających projekt budowlany,

d) zezwalających na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
w celu wykonania robót budowlanych,

e) o przeniesieniu pozwolenia na innego inwestora,

f) o zmianie pozwolenia na budowę w zakresie zatwierdzenia istotnych zmian w projekcie budowlanym,

g) innych decyzji administracyjnych w sprawach określonych przepisami szczególnymi.

2) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy obiektu, wykonania robót budowlanych lub rozbiórki obiektu budowlanego, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,

3) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania,

4) orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę,

5) poświadczanie oświadczeń zamawiającego o wykonaniu robót dotyczących infrastruktury towarzyszące budownictwu mieszkaniowemu wydawanych wykonawcy dla celów podatku od towarów i usług,

6) wydawanie zaświadczeń potwierdzających:

a) samodzielność lokalu,

b) powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,

7) prowadzenie rejestru:

a) wniosków,

b) wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,

8) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

9) opiniowanie projektów studiów i projektów miejscowych planów zagospodarowania zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W zakresie zadań inwestycyjnych:

1) sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji związanych z działalnością starostwa,

2) uzgadnianie planowanych działań z konserwatorem zabytków w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy,

3) kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej,

4) konsultacje i uzgadnianie wykonania kosztorysów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

5) współdziałanie z referatami i wydziałami Starostwa w zakresie inwestycji.

3. W zakresie zamówień publicznych:

1) weryfikacja materiałów źródłowych w zakresie robót budowlanych, stanowiących podstawę wszczęcia procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych,

2) udzielanie wyjaśnień wydziałom (referatom) przy opracowywaniu materiałów stanowiących podstawę udzielania zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych,

3) udział w przygotowaniu postępowania (w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, szacunku zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i oceny ich spełnienia, istotnych postanowień umowy) oraz w przeprowadzeniu postępowania

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi