Starostwo Powiatowe w Rybniku

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia

Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji

Zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 z późn. zm.), w celu zwiększenia efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, kontrolę stowarzyszeń i fundacji w zakresie stosowania ustawy sprawują także starostowie.


Kto podlega kontroli?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy kontroli podlegają instytucje obowiązane, tj. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną lub fundacje (utworzone odpowiednio: na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach lub ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W przypadku spełnienia powyższej przesłanki, stowarzyszenie/fundacja staje się instytucją obowiązaną i powinno realizować obowiązki wynikające z przepisów ustawy.

Co należy zrobić?

Z tego powodu prosimy wszystkie stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane i/lub prowadzące działalność na terenie powiatu rybnickiego o przekazanie informacji czy w swojej działalności przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację prosimy przekazać do:

Starostwo Powiatowe w Rybniku
Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia
ul. 3 maja 31
44 – 200 Rybnik

Ponadto uprzejmie prosimy o niezwłoczne poinformowanie Starostwa Powiatowego w Rybniku gdyby w przyszłości w stowarzyszeniu/fundacji doszło do przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę kontakt telefoniczny pod numerem tel. 32 4161328 lub 32 4161359

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi