Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.44.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku z siedzibą ul. Jankowicka 49, 44- 200 Rybnik, na:

szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych
w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z chodnika i pasa jezdni drogi powiatowej Nr 5613 S, tj. ul. Leszczyńskiej w Przegędzy (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny),

o długości 175,0 m, z powierzchni całkowitej F= 0,0807 ha (powierzchnia drogi F1= 0,0525 ha, powierzchnia chodnika F2= 0,0282 ha), w ilości Qhmax=5,4 m3/h, Qd śr = 1,15 m3/d, Qr max =565,35 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 129 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=50%, c=2, za pomocą istniejącego wylotu C18 o średnicy PCV KD 315 mm, do rowu przydrożnego przebiegającego od ul. Leszczyńskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 925 (ul. Mikołowskiej). Wylot C18 do rowu zlokalizowany jest na działce Nr 1259/56 (obręb Przegędza), stanowiącej własność Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

Współrzędne geograficzne wylotu C18 do rowu: N 50° 07’ 31.66” E 18° 39’ 16.84”
X:250970,81 Y: 475323,71

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku posiada pozwolenie wodnoprawne Nr OŚ-6223/26/07 wydane przez Starostę Rybnickiego dnia 16.10.2007 r., na odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych z drogi powiatowej Nr S-5613 tj. ul. Leszczyńskiej w Przegędzy – Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny, do ziemi tj. rowu biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej
Nr 925 - ul. Mikołowskiej w Przegędzy, z datą obowiązywania do dnia 16.10.2017 r.
Ze względu na upływający termin obowiązywania pozwolenia, inwestor wystąpił o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym, informuje się o możliwości składania uwag i wniosków
w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym
w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.44.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.44.2017.pdf Małgorzata Zimnol67 kB3292017-09-12 13:102017-09-12 13:10

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi