Starosta Rybnicki
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Powiatu Rybnickiego, w Gminie Gaszowice, obręb Szczerbice, karta mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1576/12 o powierzchni 974 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00060493/2.

Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteka” jest wolny od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań nieujawnionych w księdze wieczystej.

Przedmiotowa nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice, część sołectwa Szczerbice – symbol I, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Gaszowice nr XXXV/244/2005 z dnia 15 marca 2005 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 2 maja 2005 r. nr 52, poz. 1355, znajduje się w terenach zabudowy jednorodzinnej i usługowej o symbolu planu I – MN/U.

Nieruchomość zabudowana ok. 20-letnim wolnostojącym budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym, o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, dobrze zlokalizowana przy głównej trasie prowadzącej do Lysek, posiada dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia. W sąsiedztwie działki znajdują się tereny lasów i zadrzewień oraz użytkowane rolniczo.

Do przetargu może przystąpić wyłącznie podmiot, który wniósł w terminie wadium.
Celem wykazania prawa do reprezentacji uczestnik przetargu będzie zobowiązany do okazania Komisji Przetargowej:
1) w przypadku osób prawnych aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) odpisu z właściwego rejestru;
2) w przypadku osób fizycznych działających w charakterze pełnomocników pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego notarialnego;
3) w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim nabywających nieruchomość na zasadzie wspólności majątkowej oświadczenie (zgodę) współmałżonka na nabycie z podpisem poświadczonym przez notariusza, w sytuacji gdy w mieniu małżonków działa jeden z nich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 64 300,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100 ).
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, w sali 201.

Wysokość wadium wynosi: 3 215,00 zł (słownie : trzy tysiące dwieście piętnaście złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa, składanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku (pokój 102) lub w pieniądzu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Rybniku:

Bank Spółdzielczy w Żorach
44 8456 0009 2001 0023 9628 0006

podając na dowodzie wpłaty: dane wnoszącego lub wnoszących wadium (w przypadku nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej), przetarg – dz. nr 1576/12 Gaszowice, obręb Szczerbice.
Wadium winno być wniesione najpóźniej do dnia 15 czerwca 2015 r. Za dzień wpłaty  uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.

Dla ważności przetargu, przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferować musi co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylała się od zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w stosownym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, p. 102 i 103 lub pod nr tel. (32) 41 61 317 lub (32) 41 61 332.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Załącznik do Zarządzenia nr 14.2015 Starosty Rybnickiego z dnia 14.05.2015 r..pd)Załącznik do Zarządzenia nr 14.2015 Starosty Rybnickiego z dnia 14.05.2015 r..pd Sylwia Paszenda-Sola125 kB5542015-05-18 10:362015-05-18 10:36