Starostwo Powiatowe w Rybniku

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Lyski, Żytna, dz. nr 93

Starosta Rybnicki
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Powiatu Rybnickiego, w Gminie Lyski, obręb Żytna, karta mapy 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 93 o powierzchni 3308 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00114237/4.

 

Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteka” jest wolny od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań nieujawnionych w księdze wieczystej.

Przedmiotowa nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski, sołectwo Żytna, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr LVIII/56/2006 z dnia 25 października 2006 r. znajduje się w terenach użytkowanych rolniczo o symbolu planu R/ZL 02 i R/Z 07.

Ww. nieruchomość jest niezabudowana o nieregularnym kształcie, w całości zadrzewiona, z dostępem do drogi gruntowej.
W sąsiedztwie działki znajdują się tereny zielone i lasy oraz użytkowane rolniczo.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 12 900,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 ). Cena nie obejmuje podatku VAT w wysokości 23%. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący. Ustala się, że wskazana cena stanowi cenę wywoławczą.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, w sali 201.

Wysokość wadium wynosi: 645,00 zł (słownie : sześćset czterdzieści pięć złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa, składanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku p. 102 lub w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Rybniku:

Bank Spółdzielczy w Żorach
44 8456 0009 2001 0023 9628 0006

Wadium winno być wniesione najpóźniej do dnia 2 marca 2015 r.
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości. Dla ważności przetargu, przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferować musi co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylała się od zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w stosownym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku lub pod nr tel. (32) 41 61 317 lub (32) 41 61 332.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności na sprzedaz prawa wł)I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności na sprzedaz prawa wł Sylwia Paszenda-Sola317 kB5322015-01-21 14:392015-01-21 14:39

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi