Starostwo Powiatowe w Rybniku

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Świerklany, Świerklany Górne, dz. nr 640/16

Starosta Rybnicki
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Świerklany, obręb Świerklany Górne, karta mapy 2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 640/16 o powierzchni 267 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00119217/3.

 

Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteka” jest wolny od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań nieujawnionych w księdze wieczystej.

Przedmiotowa nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Świerklany nr XXXII/188/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami o symbolu planu C 8 MNU.

Ww. nieruchomość jest niezabudowana o regularnym kształcie, z dostępem do częściowego uzbrojenia oraz drogi, położona w niedalekim sąsiedztwie autostrady A1 oraz ekranów akustycznych oddzielających autostradę od pobliskiej zabudowy mieszkaniowej. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozproszona oraz tereny zielone.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 14 020,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy dwadzieścia złotych 00/100 ). Cena nie obejmuje podatku VAT w wysokości 23%. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący. Ustala się że wskazana cena stanowi cenę wywoławczą.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, w sali 201.

Wysokość wadium wynosi: 701,00 zł (słownie : siedemset jeden złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa, składanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku p. 102 lub w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Rybniku:

Bank Spółdzielczy w Żorach:
44 8456 0009 2001 0023 9628 0006

Wadium winno być wniesione najpóźniej do dnia 23 lutego 2015 r.
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości. Dla ważności przetargu, przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferować musi co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylała się od zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży
w miejscu i terminie podanym w stosownym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku lub pod nr tel. (32) 41 61 317 lub (32) 41 61 332.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanow)I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanow Sylwia Paszenda-Sola79 kB5502015-01-20 15:332015-01-20 15:33

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi