Starostwo Powiatowe w Rybniku

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Lyski, Żytna

Załącznik do Zarządzenia nr 52/2014
Starosty Rybnickiego z dnia 8 grudnia 2014 r.


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedażny w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1.

  1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona na terenie Powiatu Rybnickiego, Gminy Lyski, obręb Żytna, karta mapy 3, zapisana w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 93, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GL1Y/00114237/4.
  2. Powierzchnia nieruchomości: 3308 m2
  3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana o nieregularnym kształcie, całkowicie zadrzewiona, położona w niedalekim sąsiedztwie ul. Rybnickiej, z dostępem do drogi gruntowej, bocznej od ulicy Rybnickiej. W sąsiedztwie działki znajdują się tereny zielone i lasy oraz użytkowane rolniczo. 
  4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: na podstawie uchwały Rady Gminy Lyski nr LVIII/56/2006 z dnia 25 października 2006 r. nieruchomość znajduje się w terenach użytkowanych rolniczo o symbolu planu R/ZL 02 i R/Z 07.
  5. Na podstawie art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  6. Cena wywoławcza nieruchomości : 12 900,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 ). Cena nie obejmuje podatku VAT. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący. 
  7. Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości. Dla ważności przetargu, przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferować musi co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  8. Zastrzega się prawo pierwszeństwa nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości osobie spełniającej warunki zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni ( od dnia 16 grudnia 2014 r. do dnia 7 stycznia 2015 r.) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Rybniku, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rybniku, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rybniku bądź pod nr tel. (32) 4161317 lub 4161332.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Załącznik do Zarządzenia nr 52.2014 Starosty Rybnickiego z 08.12.2014.pdf)Załącznik do Zarządzenia nr 52.2014 Starosty Rybnickiego z 08.12.2014.pdf Sylwia Paszenda-Sola79 kB6162014-12-16 09:422014-12-16 09:42

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi