Rybnik, dnia 4 marca 2014 r.

GN.6852.9.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 124 ust. 1 i ust.2 i 4 oraz art.124a w związku z art.6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.267), po rozpatrzeniu wniosku „HYDROSAN” Sp. z o.o. Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej ul. Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice

orzekam co następuje 

1. Czasowo ograniczam sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie Powiatu Rybnickiego, w Gminie Świerklany, obręb Jankowice, stanowiącej działkę nr 289/64 o powierzchni 117 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00056712/3 będącej współwłasnością zmarłych Anny Nieszporek i Józefa Nieszporek, przez zezwolenie „HYDROSAN” Sp. z o.o. Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gliwicach na zaprojektowanie oraz budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem dla zadania pn. „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach – rejon ulic: Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej”, którego inwestorem jest Gmina Świerklany.

2. Zobowiązuję „HYDROSAN” Sp. z o.o. Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gliwicach do przeprowadzenia robót na wnioskowanej nieruchomości w ciągu trzech lat od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

3. Zobowiązuję „HYDROSAN” Sp. z o.o. Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gliwicach do przywrócenia do stanu poprzedniego, niezwłocznie po przeprowadzeniu w/w robót, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29 października 2013 r. (data wpływu do tut. Kancelarii 4.11.2013 r.) „HYDROSAN” Sp. z o.o. Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice, zwróciło się o czasowe ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 ust. 1 i art.124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Wnioskowana nieruchomość położona na terenie Powiatu Rybnickiego, w Gminie Świerklany, zapisana w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 289/64 o powierzchni 117 m2, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów znajdującym się w aktach sprawy, stanowi współwłasność Anny Nieszporek i Józefa Nieszporek. Jednakże zgodnie z załączonymi do akt sprawy odpisami skróconymi aktu zgonu wynika, że Anna Nieszporek zmarła 26 stycznia 1992 r. w Jankowicach natomiast Józef Nieszporek zmarł 5 września 1975 r. w Jankowicach, a postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. „HYDROSAN” Sp. z o.o. Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej z siedzibą przy ul. Sienkiewicz 10, 44-101 Gliwice, realizuje projekt „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach – rejon ulic: Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej”, którego inwestorem jest Gmina Świerklany. Wykonanie przedmiotowych prac, wymaga przeprowadzenie budowy kanalizacji sanitarnej przez w/w nieruchomość. Realizowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany, zatwierdzonym uchwała Rady Gminy Świerklany Nr XLvIII/383/2002 z dnia 9 października 2002r. ( Dz. Urz. nr 95, z 31 grudnia 2002 r., poz.4089).

W zawiązku z powyższym wniosek „HYDROSAN” Sp. z o.o. Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej jest całkowicie uzasadniony w treści art. 124 ust. 1 i art. 124a o gospodarce nieruchomościami. Koniecznym stało się wydanie decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami, od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Rybnickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (GN.6852.9.2013 HYDROSAN.pdf)GN.6852.9.2013 HYDROSAN.pdf Sylwia Paszenda-Sola136 kB6512014-03-06 08:522014-03-06 08:52