Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zarząd Powiatu w Rybniku ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Lyski, obręb Lyski, przy ul. Sikorskiego

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Rybniku
nr 611/LXXVII/14 
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarząd Powiatu w Rybniku 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony  

na sprzedaż prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego, położonej w Gminie Lyski, obręb Lyski, ark. mapy 3, przy ulicy Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1248/32 o powierzchni 0.4635 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00127276/3.

Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteka” jest wolny od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań nieujawnionych w księdze wieczystej.

Przedmiotowa nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXIV/26/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. jest położona w terenach o symbolu planu: MN/Uc, gdzie podstawowym przeznaczeniem terenu poza zabudową mieszkaniową są usługi centrotwórcze. 

Nieruchomość jest atrakcyjnie położona w Gminie Lyski, u zbiegu ulic Sikorskiego – głównej drogi Rybnik-Lyski-Racibórz i ulicy Bogunickiej, ma regularny kształt, przydatność do zabudowy – dobra.

Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) plus podatek VAT w wysokości 23 % i ustala się że stanowi cenę wywoławczą. Koszt przepisu notarialnego ponosi kupujący. 

Wysokość wadium wynosi: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 ).

Wadium może być wnoszone w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Rybniku:

Bank Spółdzielczy w Żorach:
44 8456 0009 2001 0023 9628 0006 

Wadium winno być wniesione najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, w sali 201.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w stosownym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu jest udostępnione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku: www.bip.starostwo.rybnik.pl. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku lub pod nr tel. 32 42 28 300 w. 17.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Rybniku nr 611 LXXVII 14 z dnia 16.01.201)Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Rybniku nr 611 LXXVII 14 z dnia 16.01.201 Sylwia Paszenda-Sola287 kB6842014-01-28 09:122014-01-28 09:12

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi