Starostwo Powiatowe w Rybniku

Inspekcje i Straże

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zawiera uregulowanie statusu powiatowych służb, inspekcji i straży.
Zadania służb, inspekcji i straży są zadaniami z zakresu administracji rządowej i jednostki te pomimo włączenia do powiatowej administracji zespolonej nie utraciły statusu jednostek administracji rządowej, tyle że zespolonej pod zwierzchnictwem starosty (art. 35 ust. 2 ustawy).
Zwierzchnictwo starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami nie ma charakteru służbowego, a zakres zwierzchnictwa zawarty jest w ustawach dotyczących poszczególnych służb i inspekcji, i w przeważającej części przejawia się w formie współdecydowania o obsadzie stanowisk kierowniczych powyższych jednostek.
W myśl art. 33a ustawy kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspektoratów - stanowiących ich aparat pomocniczy.

Na poziomie powiatu powiatową administrację zespoloną tworzą następujące służby, inspekcje i straże:

  • Komenda Miejska Policji w Rybniku,
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku,
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika,

które obsługują jednocześnie Miasto Rybnik i Powiat Rybnicki.

Ponadto funkcjonuje:

  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku,
  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku.

ustanowione na poziomie powiatu jako niezespolona administracja rządowa.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Powiatowy Inspektorat Weterynarii obsługują zarówno Miasto Rybnik jak i Powiat Rybnicki.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi