Starostwo Powiatowe w Rybniku

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacje o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ww. ustawie.

Czytaj więcej...

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Dnia 29 grudnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), która reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż te, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane.

Czytaj więcej...

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi